Sprawy budowlane

Zakres reprezentacji

Nasza kancelaria oferuje pomoc prawną w przeprowadzeniu szeroko pojętego procesu budowlanego, między innymi:
uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
pomocy w uzyskaniu decyzji w sprawach tzw. warunków zabudowy lub zagospodarowania terenu,
uzyskania pozwoleń na budowę, względnie dokonania właściwym organom zgłoszeń prowadzonych budów czy robót budowlanych,
odwołań od wydanych przez właściwe organy decyzji w sprawie rozbiórki obiektów budowlanych, wzniesionych bez wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień,
zażaleń na postanowienia ustalające wysokość tzw. opłat legalizacyjnych,
zażaleń na postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych,
uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.