Koszty procesu w sprawach karnych

Koszty sądowe w postępowaniu karnym w ogólności

Na koszty sądowe w toku postępowania karnego składają się:

- 1. opłaty sadowe
- 2. wydatki poniesione przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania

ad. 1 Opłaty sądowe

Kwestia opłat sądowych w toku postępowania karnego uregulowana została w ustawie z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych t.j. Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm. Opłaty te ponoszone są na rzecz Skarbu Państwa. I tak przykładowo, skazany w pierwszej instancji obowiązany jest uiścić opłatę w razie skazania na karę pozbawienia wolności:

1) do 3 miesięcy – 60 zł,
2) do 6 miesięcy – 120 zł,
3) do 1 roku – 180 zł,
4) do 2 lat – 300 zł,
5) do 5 lat – 400 zł,
6) do 15 lat albo 25 lat – 600 zł.

Nadto, opłaty sądowe uiszcza się od różnego rodzaju wniosków i próśb. Przykładowo :
od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie - 45 zł,
od wniosku o zatarcie skazania – 45 zł,

Za zaświadczenia i wyciągi z akt sprawy pobiera się opłatę kancelaryjną w wysokości 6 zł za stronę.
Warto wskazać, że przepisy ustawy o opłatach w sprawach karnych znajdują swoje pełne zastosowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Z pewnymi zmianami stosuje się je również w sprawach o wykroczenia.

Zwolnienie od opłat sądowych

Do wniosku o zwolnienie od opłat sądowych stosuje się odpowiednio przepisy o zwolnieniu od kosztów postępowania karnego, które z kolei znaleźć możemy w kodeksie postępowania karnego art. 616 i następne k.p.k.

ad. 2 Wydatki w toku postępowania karnego

Na wydatki w toku postępowania karnego składają się między innymi wydatki z tytułu:

1) doręczenia wezwań i innych pism,
2) przejazdów sędziów, prokuratorów i innych osób z powodu czynności postępowania,
3) sprowadzenia i przewozu oskarżonego, świadków i biegłych,
4) oględzin, badań przedsięwziętych w toku postępowania oraz przesyłek i przechowania zajętych przedmiotów, jak również ich sprzedaży,
5) ogłoszeń w prasie, radiu i telewizji,

Zwolnienie od kosztów sądowych (opłaty i wydatki)

Kwestia zwolnienia od kosztów uregulowana została w art. 623-625 kodeksu postępowania karnego.
Sąd, a od dnia 01 lipca 2015r. również referendarz sądowy może zwalnić osobę wnoszącą pismo procesowe w całości lub w części od wyłożenia kosztów podlegających uiszczeniu przy wnoszeniu pisma. Warunkiem zwolnienia jest wykazanie, że jej sytuacja rodzinna, majątkowa i wysokość dochodów wskazują, że ich wyłożenie byłoby zbyt uciążliwe dla tej osoby.

Sprawy z oskarżenia prywatnego

Wysokość wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego określona została przez wartość zryczałtowaną i na chwilę obecną wynosi ona 300 zł.
Stawka ta ustalona została w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego Dz. U z 2003r. Nr 104 poz. 980.

Wróć do koszty sądowe w sprawach cywilnych

Adwokat w sprawie karnej - koszty

Żródła prawa

Kwestię kosztów obrony podobnie jak w sprawach cywilnych uregulowało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Koszty obrońcy - adwokata

Stawki minimalne za obronę wynoszą:
1) przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym – 360 zł;
2) przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 180 zł;
3) przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym – 420 zł;
4) przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją – 420 zł;
5) przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym – 600 zł;
6) przed Sądem Najwyższym – 600 zł.

Przkładowe stawki minimalne wynoszą w sprawie objętej:

1) dochodzeniem – 180 zł;
2) śledztwem – 300 zł.