PRAWO CYWILNE

Umowy

uchylenie się od skutków prawnych umów zawartych pod wpływem błędu, braku świadmości lub swobody (np.: choroba psychiczna, przemijające zaburzenia czynności psychicznych), zawartych dla pozoru lub pod wpływem groźby (szantażu którejś ze stron)
umowy kredytowe (zawarte z bankami / instytucjami finasowymi)
umowy pożyczki zawarte z bankami, instytucjami quasi-bankowymi, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność "parabankową"
umowy sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości
umowy najmu lokali
umowy dzierżawy
umowy zlecenia i umowy o dzieło
umowy agencyjne
spory wynikające z umów przewozu i spedycji
uzyskiwanie odszkodowań z tytułu zawartych umów ubezpieczenia majątkowych i osobowych (na życie, następstw nieszczęśliwego wypadku)
umowy zawarte z deweleporami

Nieruchomości

stwierdzenie zasiedzenia
zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem
zniesienie współwłasności nieruchomości
ustanowienie służebności gruntowych, osobistych, przesyłu
postępowanie wieczystoksięgowe
sprawy związane z hipoteką

Własność

regulowanie wszelkich spraw własnościowych (głównie spraw związanych z nieruchomościami) na rzecz osób fizycznych i prawnych

Odszkodowania

uzyskiwanie odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu wszelkiego rodzaju wypadków (zdarzenia wynikłe z umów oraz deliktów)

Przejdź do tematyki spadkowej - dziedziczenie