PRAWO KARNE

Obrona

• występowanie w charakterze obrońcy we wszystkich sprawach karnych

• dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia od sprawców przestępstw (wypadków, pobić, śmierć pokrzywdzonego) na drodze odrębnego postępowania cywilnego

Wykroczenia

•występowanie w charakterze obrońcy w sprawie osób obwinionych przeciwko którym złożono do Sądu wniosek o ukaranie
•występowanie w charakterze pełnomocnika strony (oskarżyciela posiłkowego) w postępowaniu o wykroczenia

Sprawy karne-skarbowe

•występowanie w charakterze pełnomocnika podmiotu zobowiązanego do odpowiedzialności posiłkowej •występowanie w charakterze pełnomocnika interwenienta (w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe) •występowanie w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe

Inne sprawy karne

•występowanie w charakterze pełnomocnika stron (innych podmiotów) w postępowaniu karnym:
•występowanie w charakterze pełnomocnika powoda cywilnego - dochodzącego roszczeń cywilnych w tzw. postępowaniu adhezyjnym - prowadzonego łącznie z postępowaniem karnym
•występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego - popieranie oskarżenia przed Sądem zamiast lub obok oskarżyciela publicznego (prokuratora, innych podmiotów)
•występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela prywatnego (sporządzanie i kierowanie do Sądu tzw. prywatnych aktów oskarżenia) w sprawach ściganych w trybie prywatnoskargowym m.in. o:
•- zniesławienie
•- zniewagę
•- naruszenie nietykalności cielesnej
•- uszkodzenie ciała poniżej 7 dni
•- przestępstwa stypizowane poza kodeksem karnym
•sporządzanie i kierowanie do Sądu tzw. subsydiarnych aktów oskarżenia - powtórne wydanie przez prokuratora postanowienia o umorzeniu lub odmowie wszczęcia postępowania - ściganych w trybie publiczoskargowym i publicznoskargowych ściganych na wniosek)