WINDYKACJA

Windykowanie należności przez Kancelarię Adwokacką i Radcowską

Zapewne wielu z Państwa spotkało się z terminem windykacja, zastanawiając się przy tej okazji nad zależnością pomiędzy działaniami windykacyjnymi a egzekucją. Nie wdając się w polemikę z co bardziej skomplikowanymi teoriami na ten temat w dużym skrócie można powiedzieć, że pod pojęciem windykacji kryje się cała struktura działań podejmowanych przez wierzyciela (lub jego uprawnionego przedstawiciela), mających na celu skłonienie dłużnika do spełnienia świadczenia. Działania te mają zazwyczaj różnorodny przebieg, a spotykane na tym etapie "procedury" w istocie nie są niczym innym jak swoistym "wewnętrznym wzorcem" wyznaczonym i ustalonym przez różnego rodzaju firmy windykacyjne, działy windykacyjne jako wyodrębnione jednostki w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w szerokim tego słowa znaczeniu (banki, spółki itp.). Tym samym jej przebieg może być różnorodny. Na tym polu wiele firm popisuje się coraz to wymyślniejszymi metodami i praktykami, zachęcając potencjalnych klientów do korzystania ze swoich usług. W przeciwieństwie do windykacji egzekucja ma przebieg formalno-prawny, który szczegółowo został określony przez ustawodawcę w odpowiednich aktach prawnych. Są to:

•ustawa kodeks postępowania cywilnego,
•ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Powyższe rozróżnienie nakazuje zastanowienie się nad dysproporcją jaka dzieli oba te pojęcia. Jakie są możliwości na etapie windykacji, a jakie na etapie egzekucji ? Czy działania windykacyjne mają sens ?

Jeżeli chodzi o zakres uprawnień na etapie egzekucji to ich omówienie nawet w dużym skrócie nie jest możliwe, bowiem wymagałoby podjęcia przez autora wykładu, na który zwyczajnie brak miejsca. Osoby zainteresowane odsyłam do odpowiedniej literatury fachowej, której nie brakuje na rynku. My skoncentrować pragniemy się przede wszystkim na tzw. egzekucji komorniczej, prowadzonej - jak nazwa sama wskazuje - przez komorników. Krótko można jedynie dodać, że w toku tak prowadzonej egzekucji, możecie być Państwo jej aktywnymi uczestnikami, wskazując źródło z którego ma być ona przeprowadzona. Szczególnym rodzajem uprawnienia jest przysługująca stronie skarga na czynności komornicze jaką kieruje się do sądu.

Warunkiem prowadzenia egzekucji jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego, który zaopatrzony w klauzulę wykonalności stanowi tytuł wykonawczy w oparciu o który składany jest wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Z perspektywy powyższego trzeba zauważyć, że jest rzeczą ważną, by działania windykacyjne prowadzone były przez Kancelarie Radców Prawnych lub Adwokatów albo firmy windykacyjne współpracujące z nimi. W przeciwnym razie po zakończonych ze skutkiem negatywnym "czynnościach windykacyjnych" znajdziecie się Państwo w punkcie wyjścia, stając przed koniecznością szukania profesjonalnej kancelarii prawnej, która podejmie się dochodzenia roszczeń przed sądem (chyba, że ktoś sam czuje się na siłach i sprawę poprowadzi samodzielnie). Taka sytuacja może doprowadzić do podwojenia Państwa kosztów co zapewne nie jest korzystnym rozwiązaniem. O ile nawet czynności te będą wolne od opłat, niepotrzebnie wydłużą czas, który w tym przypadku nie jest - niestety - sprzymierzeńcem wierzyciela.

Wracając do samej windykacji. Zakres możliwości oddziaływania wierzyciela na dłużnika nie jest na tym etapie wielki, żeby nie powiedzieć żaden. Opowieści o możliwości ujawnienia danych dłużnika w różnego rodzaju rejestrach brzmią zachęcająco ale z tego powodu pieniądze do nikogo nie wrócą. Stanowią tylko jeden ze środków do osiągnięcia celu, a to stanowczo za mało.

Powyższe skłania do postawienia ponownie pytania czy zatem czynności windykacyjne mają sens? Otóż jak najbardziej tak. Stoję na stanowisku, że kierowanie pozwu do Sądu jest naprawdę ostatecznym rozwiązaniem. W takim wypadku ciężar kosztów jaki obciąża dłużnika rośnie lawinowo. Związany jest on bowiem z kosztami procesu w tym ewentualnego zastępstwa procesowego, a następnie kosztami egzekucji. W efekcie zalegający z opłatami podmiot czynimy coraz bardziej niewypłacalnym co dla nikogo nie wydaje się być racjonalnym rozwiązaniem. Czasem jest to jednak jedyna droga do odzyskania swojej należności.

Windykacja prowadzona w naszej Kancelarii przebiega dynamicznie maksimum 2-3 tygodnie. Uważam, że dłuższe jej prowadzenie zwyczajnie nie ma sensu. Jeżeli dłużnik nie chce podjąć żadnych pertraktacji to w żaden sposób go do tego nie skłonimy. Tutaj trzeba wskazać na pewne niebezpieczeństwo jakie wiążą się z czynnościami windykacyjnymi. Jest to uwaga dla tych z Państwa, którzy prowadzą je samodzielnie. Problem w tym, by swoim działaniem nie przekroczyć linii za którą prowadzone czynności windykacyjne znajdą się w sferze karnoprawnego wartościowania. Trzeba pamiętać, że dłużnik to pełnoprawna strona stosunku zobowiązaniowego. Stosowanie przymusu jest domeną wyłącznie Państwa, obywatele nie mają na tym polu żadnych uprawnień. Wyjątkiem są przepisy np. procedury karnej art. 243 (ujęcie obywatelskie) czy Kodeksu Cywilnego (tzw. dozwolona samopomoc). W przypadku gdy dłużnik okaże się wytrawnym graczem działania windykacyjne należy zakończyć natychmiast, bowiem ich kontynuacja grozi uwikłaniem się w spory cywilne i karne, których końca i wyniku nikt nie będzie w stanie przewidzieć. Zapewne nikt z Państwa nie jest entuzjastą takiego rozwiązania.

W tym miejscu pod rozwagę czytelnika poddaję kwestię doboru partnerów gospodarczych. Istnieje cały szereg rejestrów, metod, które skutecznie mogą wyeliminować kontrahentów "niekoniecznie nieuczciwych" ale także tych, którzy borykają się z problemami finansowymi.

W pierwszym etapie po skompletowaniu dokumentów i ustaleniu czy Państwa wierzytelność kwalifikuje się do ściągnięcia podpisywana jest z Kancelarią umowa w oparciu o którą prowadzone są najpierw czynności typowo windykacyjne. Do dłużnika wysyłane jest wezwanie do spełnienia świadczenia lub osobistego czy telefonicznego skontaktowania się z Kancelarią. Wyznaczony termin zazwyczaj wynosi 7 dni. W tym samym czasie przedstawiciel Kancelarii telefonicznie kontaktuje się z dłużnikiem i prowadzi pertraktacje. Ich przebieg uzależniony jest wyłącznie od postawy dłużnika. W ich toku ustalane są takie kwestie jak przyczyna opóźnienia czy zwłoki, źródła dochodów, możliwości podjęcia spłat i termin w jakim może to nastąpić. Uzyskanie takich danych stanowi tajemnicę kancelarii, która jest ściśle przestrzegana. Dłużnik może odmówić ujawnienia danych w zasadzie bez podania jakichkolwiek powodów.

Jak już wcześniej wspomniałem przyczyny problemów w spełnieniu świadczenia mogą być natury obiektywnej (niezależnej) lub subiektywnej. W przypadku tych o charakterze obiektywnym (oczywiście odpowiednio udokumentowanych i udowodnionych) decyzje co do dalszego przebiegu sprawy podejmowane są w porozumieniu z Klientem kancelarii i moim sumieniem. Sytuacje takie uważam jednak za zupełnie wyjątkowe. Nie jestem w stanie ich wymienić, gdyż z wielkim trudem próbuję je sobie wyobrazić. W pozostałych przypadkach robimy wszystko by pomóc dłużnikowi w podjęciu spłat. W grę wchodzi nawet zawarcie porozumienia pisemnego wraz z harmonogramem spłat. Zakończone czynności windykacyjne kończą się spisaniem protokołu o skuteczności bądź nieskuteczności podjętych działań. Po zapoznaniu z nim Klienta, postępowanie wchodzi w kolejną fazę.

Po wystawieniu pełnomocnictwa na rzecz Kancelarii wysyłane jest do dłużnika przedsądowe wezwanie do spełnienia świadczenia - w zazwyczaj w 3-dniowym terminie. Po upływie okresu do odbioru pisma i upływie wyznaczonego 3-dniowego terminu do Sądu kierowany jest pozew.

Z wielu stron dochodzą głosy o uciążliwości i bezsensowności działań przed Sądem, bowiem proces trwa długo a egzekucja przynosi marne skutki. Zdecydowanie nie zgadzam się z takim twierdzeniem. Lansowanie takich teorii jest zapewne w interesie tych, którzy skutkiem niefrasobliwości swych wierzycieli są błędnie przeświadczeni o tym, że nie muszą rozliczać się ze swoimi kontrahentami, ochoczo zaciągając coraz to nowsze zobowiązania, bardzo często bez najmniejszego zamiaru podjęcia ich spłaty. Jeżeli ustalenia noszą znamiona czynu zabronionego np. art. 286 k.k. (tzw. oszustwo) kierujemy zawiadomienia do Prokuratury lub na Policję. W toku tych czynności nie musicie Państwo brać żadnego udziału. Wszystkie sprawy prowadzi uprawniony radca prawny lub adwokat względnie uprawniony aplikant do tych zawodów.

Oferta kancelarii skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Prosimy o zapoznanie się z regulacją prawną dotyczącą udostępniania informacji gospodarczych - ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Dz. U. z 2010r. Nr 81 poz. 530