Powództwo zbiorowe

Odszkodowania - Pozew grupowy

Z chwilą pojawienia się regulacji prawnej dotyczącej dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym, otworzyły się nowe możliwości w zakresie dochodzenia praw od różnego rodzaju potentatów, odgrywających zasadniczą czy też kluczową rolę na szeroko pojętej płaszczyźnie działalności gospodarczej i nie tylko. Trzeba podkreślić, że tego typu regulacja stanowi w polskim systemie prawnym novum, które w nieodległej przyszłości może zasadniczo wpłynąć na stosunek do konsumentów i poszkodowanych z tytułu tzw. czynów niedozwolonych. Stać się tak może, dzięki formalnemu przełamaniu dysproporcji zarysowującej się, także w starciu na polu prawnym, pomiędzy indywidualnym dotychczas klientem i wszechmocnymi wobec niego korporacjami. Eliminując tę barierę, ustawa stwarza – przynajmniej hipotetycznie – równość szans, wydobywając nas ze swoistej samotności w dowodzeniu naszych racji. Na etapie dochodzenia swoich praw, ustawa umożliwia bowiem, stworzenie tzw. grupy osób (co najmniej 10), których roszczenia są jednego rodzaju, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej (tzw. postępowanie grupowe). O tym, jakie kategorie spraw mogą być przedmiotem postępowania grupowego, rozstrzyga ustawodawca, zaliczając do nich:

ochronę praw konsumentów,
odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
z tytułu tzw. czynów niedozwolonych (deliktów).

W miarę rozwoju orzecznictwa, poszerzać będzie się zapewne nasza wiedza na temat tego, jakie sprawy istotnie uznane zostaną za możliwe do rozpoznania w postępowaniu grupowym. Na tę chwilę, rozważam sprawy klientów banków, którzy czują się poszkodowani praktykami ich pracowników – zapewne niedziałającymi bezinteresownie – nachalnie nakłaniającymi do inwestowania we wszelkiego rodzaju fundusze inwestycyjne, notujące w ostatnich latach głębokie spadki, zahamowane dopiero w ostatnim czasie. Warto dodać jeszcze, że równolegle rozwija się niepokojąca praktyka, uzależniania umorzenia jednostek uczestnictwa w niektórych funduszach inwestycyjnych od podpisania umowy w której klient składa post factum oświadczenie, że został poinformowany o ryzyku inwestycyjnym i że przeprowadzono z nim enigmatyczne testy umiejętności czy wiedzy o zasadach inwestowania.

Ostatecznie o tym, czy sprawa kwalifikuje się do rozpoznania w postępowaniu grupowym, decyduje Sąd, wydając w tym przedmiocie stosowne postanowienie. Tytułem przykładu można wskazać, że do postępowania grupowego nie kwalifikują się sprawy dotyczące np.: ochrony dóbr osobistych. W przypadku, gdy przedmiotem postępowania są roszczenia pieniężne, wysokość roszczenia każdego członka grupy powinna zostać ujednolicona. Ujednolicenie wysokości roszczeń może nastąpić w podgrupach, liczących co najmniej po 2 osoby. Grupa wybiera tzw. reprezentanta, który prowadzi postępowanie w imieniu własnym na rzecz wszystkich członków grupy. I tu bardzo ważna kwestia. W postępowaniu grupowym obowiązuje zastępstwo powoda przez adwokata lub radcę prawnego z wyjątkiem sytuacji, kiedy powód sam jest adwokatem lub radcą prawnym. W praktyce oznacza to, że wytoczenie powództwa przez grupę samodzielnie jest niemożliwe. Można to zrobić wyłącznie za pośrednictwem wyspecjalizowanych w tym przedmiocie kancelarii adwokackich lub radcowskich.

O ile w jednego rodzaju sprawach, grupa osób tworzy się niejako samoistnie, co wynika z okoliczności tych spraw o tyle w drugim ich rodzaju, utworzenie grupy wymaga pierwotnego poszukiwania osób uprawnionych, jako że nawiązanie z nimi kontaktu, umożliwiającego zaangażowanie ich w przedmiotowym postępowaniu grupowym z obiektywnych względów może nie być wcale proste. Dlatego dla skojarzenia tych osób na naszej stronie, postanowiliśmy udostępnić miejsce, przeznaczone realizacji ich najszerzej rozumianych potrzeb.

Nie bez wpływu na naszą decyzję pozostaje fakt, że brak jest obecnie odpowiedniej platformy na której strony mogłyby się odnaleźć i uzgodnić stanowiska. Tym samym, istnieje groźba, że przepisy ustawy mogłyby pozostać martwe. Podkreślenia wymaga również, że poszukiwanie partnerów do wszczęcia postępowania grupowego za pośrednictwem naszej strony www odbywa się całkowicie bezpłatnie i nie rodzi żadnej formy zobowiązania wobec kancelarii. Także po znalezieniu partnerów nie jesteście Państwo związani z naszą kancelarią, co do wyboru reprezentanta grupy.

Ze swej strony do zaoferowania mamy jednak całkowitą dyskrecję, pełne zaangażowanie w prowadzoną sprawę i honorarium ustalane w rozsądnych granicach po negocjacjach uwzględniających nakład pracy i spodziewane korzyści, które osiągną Państwo, dzięki wstępnej analizie roszczenia pod kątem jego zasadności i szans realizacji, tak w postępowaniu sądowym, jak i egzekucyjnym.

Jeżeli jesteś zainteresowany wystąpieniem w postępowaniu grupowym i poszukujesz pozostałych 9 osób, uprawnionych – jak Ty – z tej samej lub takiej samej podstawy faktycznej, przejdź do zakładki pozwy zbiorowe